روسریت را درست ببند
 لباسهایت پوشیده باشد
آرایش نکن حتی اگر راه دارد زیبا هم نباش!
 دخترک... پنهان کن خویش را اینجا ایران است
دخترک... در دانشگاه هزاران خواستگار داری اما خواستار یک شبند!
 در خیابان هزاران راننده شخصی داری اما مقصد همه مکان خالیست و بس...!
کمی نگاه کن در میان دوستانت برادرها داری باور می کنی؟! روی خوش نشان بده تا ببینی این برادرها چگونه هم خوابت خواهند شد!
دخترک... روز به روز میترسی آزرده خاطر میشوی کمی که فکر کنی لرزه بر تنت مینشیند از دید مردم اینجا...!
زشت باشی هرزه ای!
اگر زیبا فاحشه!
 اگر اجتماعی برخورد کنی خراب!
 و اگر سرد باشی می گویند قیمتش بالاست!
 دخترک... اینجا زن بودن دل شیر میخواهد باید مرد باشی اگر بخواهی زن باشی!
 زن بودن یعنی: زیبا بودن،زیبا حرف زدن،زیبا نگاه کردن زیبا خندیدن،زیبا محبت کردن و زیبا وفادار ماندن
 اما چه کنم... ذهن آزرده ات پر است از صدای بوق و سوت و تکیه کلامهای هوسناک پر است از ترس از خانه بیرون آمدن
ترس از اعتماد و تکیه به یک مرد
زن که باشی فکرت می شود همینها آری اینجا ایران من است...!!!